תקנון האתר

כללי

1.1

האתרים “בית סגול", “אורלי אלבו",
(בכתובות www.baitsagol.co.il, www.orlyalbo.co.il): (להלן: "האתר"), הינם אתרי אינטרנט המנהלים חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר הינו בבעלות ״אורלי אלבו״ – ע.מ 054238712 (להלן: "החברה"). באתר זה נמכרים מוצרים שונים כגון: יעוץ, קורסים אינטרנטיים וכדומה. וכן סדנאות, סמינרים והרצאות. כתובת העסק: חורשת האורנים 7 בני ציון. טל׳- 054-4422472

1.2

כל המבצעים ו/או המעוניינים לבצע פעולה באתר (להלן "משתמשים") מצהירים ומתחייבים כי הינם מודעים לתקנון האתר ומסכימים להוראותיו, וכי לא תהא להם ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

תנאי השימוש

2.1
רשאים לבצע פעולות באתר, כל איש או אישה תושבי מדינת ישראל בגיל 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינם בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, אמריקן-אקספרס בע"מ, ישראכרט בע”מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה. סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת קארדקום בע"מ ולפי כללי אבטחת המידע.

פרטי המשתמש

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש מהמשתמשים להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, (שם חברה), טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.3 פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר אותו ביקשו לרכוש.

תשלום ואספקה

4.1 החיוב מיידי ויצוין באתר האם המוצר זמין במלאי.

4.2 המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3 אספקת המוצרים או השירותים יבוצעו בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר או השירות.

4.4 במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן, בהתאם לזמינות המוצר).

4.5
א. כל הרוכשים מוצר באתר רשאים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
ב. במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיסיים (ספרים, תקליטורים וכדומה): תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם.

למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.
ג. במקרה של ביטול עסקה של סדנה, פגישה אישית או אירוע מסוג זה – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ד. תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו, PDF וכדומה).
ה. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס 09-8949111 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני: orly@bait-sagol.co.il. לנוחיותך, לחצ/י כאן למשלוח הודעת ביטול.
ו. תוצאות הביטול עקב פגם: במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.
ז. תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י החברה.

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לחברה לכתובת: חורשת האורנים 7 בני ציון. חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה להנהלת החברה.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי ולא בחברה.

תנאים נוספים

5.1 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

5.2 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

5.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

5.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלת האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

5.5 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

5.6 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

הערות מסכמות

אורלי אלבו אינה מאמינה בתרופות פלא, או פתרונות קסם מיידיים, אלא במוצרים פרקטיים בעלי ערך, בתהליכי ליווי ויעוץ בעלי ערך שמקדמים את הלקוחות ונותנים להם מענה של ממש.

התוכן, השירות והמוצרים של ״אורלי אלבו" ו "בית סגול״ מיועדים לתת לאנשים כלים מעשיים וסביבה תומכת ומקדמת למכירת הבית שלהם במחיר ובתנאים הטובים והמתאימים להם ביותר ולהעביר אותם את תהליך מכירת הבית בהצלחה.

אנו לא יכולים להבטיח לכם תוצאות כלשהן או רווחים כאלה ואחרים בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים, בליווי, בייעוץ וברעיונות שלנו, כי הן תלויים בכם ובמה שתבחרו לעשות או שלא לעשות.

אנו רואים את התפקיד שלנו כאחראים לספק לכם את המידע, התוכן והשירות ברמה הגבוהה ביותר על מנת שתקדמו את מכירת הבית בדרך הטובה ביותר. שום דבר בדפים אלו ובאתרים שלנו, אינו הבטחה לתוצאות או להכנסות מסוימות, ואנו לא מתיימרים לספק מידע ויעוץ כלכלי, משפטי, רפואי כזה או אחר.

גלילה לראש העמוד